VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je konstatovanje bračne zajednice između dva lica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Porodični zakon, član 17. (“Službene novine F BIH”, broj 35/12 i 31/14); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 23. i 24. (“Službene novine F BiH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačke 100. – 109. (“Službene novine F BiH” 51/13, 55/13, 82/13, 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Izvodi iz matične evidencije”; IV – tarifni broj 5, tačka 5., Za sklapanje braka 50 KM (Napomena: Iznos ostaje isti ukoliko je potreban izlazak na teren radi zaključivanja braka) 338 000 221 001 7420, gotovinsko plaćanje ili uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Datum, mjesto i vrijeme za zaključenje braka
Građanski/građanski i vjerski
Budući bračni partneri
Prezime i ime mladoženje i mlade
Datum rođenja mladoženje i mlade
Mjesto rođenja mladoženje i mlade
Općina rođenja mladoženje i mlade
Kanton rođenja mladoženje i mlade
Državljanstvo mladoženje i mlade
Ranije bračno stanje (neoženjen/a, razveden/a, udovac/ica)
Koji je brak po redu za mladoženju i mladu
Nacionalna pripadnost mladoženje i mlade
Vjeroispovjest mladoženje i mlade
Prebivalište mladoženje i mlade
JMB mladoženje i mlade
Školska sprema mladoženje i mlade
Zanimanje mladoženje i mlade
Organizacija u kojoj su zaposleni mladoženja i mlada
Kontakt telefon mladoženje i mlade
Izjava o prezimenu nakon zaključenja braka
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvodi iz matičnih knjiga rođenih za mladence Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenja o državljanstvu budućih bračnih partnera Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju budućih bračnih partnera Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Prijava prebivališta budućih bračnih partnera MUP Ovjerena kopija /
Lične karte svjedoka MUP Ovjerena kopija /
Dokaz da je raniji brak prestao Općina Original ili ovjerena kopija /
Lične karte budućih bračnih partnera MUP Ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva