VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je osigurati tačan i kompletan upis u matičnim knjigama koji predstavlja osnov za izdavanje ličnog dokumenta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 2. i 47. (“Službene novine F BIH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Zakon o upravnom postupku, član 217. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 46. (“Službene novine F BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Lice za koje se traži ispravka
Postojeće/potrebno prezime, ime
JMB
Postojeći/potrebni datum i mjesto rođenja
Postojeći/potrebni datum sklapanja braka
Postojeće/potrebno državljanstvo
Postojeće/potrebno prezime i ime bračnog druga
Postojeće/potrebno prezime i ime oca/majke
Postojeći/potrebni dan, mjesec i godina rođenja/smrti
Postojeće/potrebno mjesto smrti
Mjesto sahrane/smrti
Upisati sve nove podatke za sve navedeno što se mijenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Izvod iz MKR, MKV, MKU zavisno od vrste ispravke Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Punomoć, ukoliko se ispravka vrši za treću osobu Ovjerena u općini ili kod notara Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva