VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je upis činjenica u matične knjige na osnovu izvoda iz matičnih knjiga inostranog organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 54., 55. i 56. (“Službene novine F BIH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine FBIH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 17. (“Službene novine FBIH”, broj 86/12, 25/13, 36/13, 45/13, 66/13, 8/15); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 125. (“Službene novine F BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i e-mail adresa
Država boravka
DKP BIH (diplomatsko-konzularno predstavništvo)
Zahtjev za upis činjenice rođenja, vjenčanja, smrti u matične knjige u BiH/FBIH
Ime i prezime djeteta, bračnih partnera, umrle osobe
Dan, mjesec, godina i vrijeme, sat rođenja djeteta, sat nastupanja smrti, zaključenja braka
Mjesto smrti i država rođenja, zaključenja braka, smrti
JMB djeteta, bračnih drugova, umrlog
Državljanstvo djeteta, bračnih drugova, umrlog
Nacionalnost djeteta, bračnih drugova, umrlog
Podaci o roditeljima djeteta, bračnih partnera, umrlog:
Prezime oca i majke, ime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Dan, mjesec i godina rođenja oca i majke
Mjesto i općina/grad rođenja oca i majke
Država rođenja oca i majke
JMB oca i majke
Zadnje prebivalište roditelja, bračnih partnera, umrle osobe u BiH- FBIH oca i majke, ulica i broj, mjesto prebivališta, općina/grad prebivališta
Podaci o državljanstvu roditelja u vrijeme rođenja djeteta: oca i majke – mjesto upisa
Podaci o sklapanju braka: dan, mjesec i godina sklapanja braka
Mjesto i država sklapanja braka
Izjave bračnih partnera o njihovom prezimenu nakon sklapanja braka
Podaci o bračnom partneru umrle osobe: ime i prezime
Djevojačko prezime supruge
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Upis u matičnu knjigu rođenih: Međunarodni izvod iz MKR-a ili izvod iz MKR-a propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inostranstvu Nadležni organ u inostranstvu Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige rođenih roditelja (majka i otac) Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o državljanstvu roditelja Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izjava o nacionalnosti Ovjereno u općini ili kod nadležnog notara Original /
Dokaz o prebivalištu roditelja (ako ima, a ako nema, taj dokaz će pribaviti matičar po službenoj dužnosti) MUP Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Upis u matičnu knjigu vjenčanih: Međunarodni izvod iz MKV-a ili izvod iz MKV-a propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inostranstvu Nadležni organ u inozemstvu Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MKR-a bračnih partnera Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o državljanstvu bračnih partnera Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Identifikacijski dokumenti (pasoši) bračnih partnera Ovjereno u općini ili kod nadležnog notara Ovjerena kopija /
Dokaz o prebivalištu bračnih partnera (ako ima, a ako nema, taj dokaz će pribaviti matičar po službenoj dužnosti) MUP Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Upis u matičnu knjigu umrlih: Međunarodni izvod iz MKU-a ili izvod iz MKU-a propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inostranstvu Nadležni organ u inozemstvu Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MKR-a umrle osobe Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvod iz MKV-a ili podatak o mjestu u kojem se vodi MKV Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Lična karta i pasoš umrle osobe Ovjereno u općini ili kod nadležnog notara Ovjerena kopija /
Dokaz o zadnjem prebivalištu umrle osobe (ako ima, a ako nema, taj dokaz će pribaviti matičar po službenoj dužnosti) MUP Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 5 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva