VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je naknadni upis činjenice državljanstva u matične knjige.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 59. (“Službene novine F BIH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 6., stav 3. (“Službene novine FBIH”, broj 86/12, 25/13, 36/13, 45/13, 66/13, 8/15); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 16. (“Službene novine F BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Prezime i ime djeteta
Dan, mjesec i godina rođenja
Muško ili žensko
Mjesto rođenja djeteta, općina/grad
Država i entitet rođenja
Pravni temelj stjecanja državljanstva
Prezime oca i majke
Ime oca i majke
Djevojačko prezime majke
JMB oca i majke
Prebivalište oca i majke
Državljanstvo (BiH i entiteta) oca i majke
Država rođenja oca i majke
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o državljanstvu roditelja Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
CIPS potvrda za roditelje MUP Original ili ovjerena kopija /
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument roditelja MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva