VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticar@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je upis činjenice državljanstva u matične knjige.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 21. (“Službene novine F BIH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Zakon o upravnom postupku, član 216., stav 1. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o državljanstvu BiH, član 6. (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/16, službeni prečišćeni tekst); Zakon o državljanstvu F BiH, član 5. (“Službene novine F BiH”, broj 34/16); Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva F BiH promjene entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih, član 5. (“Službene novine F BIH”, broj 108/12); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine F BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 17. (“Službene novine F BIH”, broj 86/12, 25/13, 36/13, 45/13, 66/13, 8/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Prezime i ime djeteta
Dan, mjesec i godina rođenja
Muško ili žensko
Mjesto rođenja djeteta, općina/grad
Država i entitet rođenja
Pravni temelj stjecanja državljanstva
Prezime oca i majke
Ime oca i majke
Djevojačko prezime majke
JMB oca i majke
Prebivalište oca i majke
Državljanstvo (BiH i entiteta) oca i majke
Država rođenja oca i majke
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava rođenja djeteta Nadležna zdravstvena ustanova Original /
Izvod iz matične knjige rođenih za roditelje Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvod iz matične knjige vjenčanih Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
CIPS potvrda za roditelje MUP Original ili ovjerena kopija /
Lična karta roditelja ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Uvjerenje o državljanstvu za roditelje Općina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva