VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja (matični ured)
DJELATNOST(I) Opća uprava, društvene djelatnosti i boračko-invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Pavić, viši referent matičar
Telefon: 032 848 111
E-mail:
maticni@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje izvoda iz matičnih knjiga (MKR, MKV, MKU)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 63., 64., 65. (“Službene novine F BIH”, broj 37/12, 80/14, 58/17); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BIH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 4 (“Službene novine F BIH”, broj 51/13,55/13,82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Izvodi iz matične evidencije” 3 KM Gotovinsko plaćanje i/ili taksena markica /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime i prezime osobe za koju se izdaje izvod
Datum rođenja
Ime jednog roditelja
Datum vjenčanja
Mjesto vjenčanja
Datum smrti
Mjesto smrti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Punomoć, ukoliko se izvod izdaje za treću osobu Ovjerena u općini ili kod notara Na uvid /
Dokaz o uplati administrativne takse Općina Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku od 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem