VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ibrahim Spahić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu
Telefon: 032 848 108
E-mail:
ibrahim.spahic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je poduzimanje zakonom propisanih mjera za osiguranje javnih skupova i zaštite od požara.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, član 13. i 36. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06, 51/09); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu ZDK, član 22., tačka 6 (“Službene novine ZDK”, broj 5/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Tarifnik o visini naknade za pružene usluge profesionalne vatrogasne jedinice Vareš
pravnim i fizičkim licima, dežurstvo vatrogasnog vozila; Tarifa 1.
58,50 KM za 1 sat dežurstva 338 000 221 001 7420, uplatom na račun Poziv na br. 1910163 i dva broja za godinu: 18
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Kontakt telefon
Vrijeme održavanja skupa
Mjesto održavanja skupa
Svrha skupa
Očekivani broj posjetitelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument MUP Na uvid /
Dokaz o uplati naknade Općina, banka, pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem