VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ibrahim Spahić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu
Telefon: 032 848 108
E-mail:
ibrahim.spahic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se utvrdi da li je određeno područje deminirano.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o deminiranju u Bosni i Hercegovini, sve odredbe (“Službeni glasnik BiH”, broj 5/02); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BiH”, broj 2/98, 48/95).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa prebivališta-boravišta
Broj telefona
Tačna lokacija sumnjivog lokaliteta
Broj katastarske čestice
Katastarska općina
Podaci o vlasniku ili korisniku zemljišta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana sa ucrtanim koordinatama predmetne lokacije Općina Vareš Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem