VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ibrahim Spahić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu
Telefon: 032 848 108
E-mail:
ibrahim.spahic@vares.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se oštećena ili uništena materijalna dobra dovedu u stanje prije nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno u vrijednosti koja je potrebna da se ta materijalna dobra nabave ili saniraju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine F BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, član 6. (“Službene novine F BiH”, broj 75 od 27/04, 38/06, 52/09, 56/09, 36/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa prebivališta-boravišta
Lokacija na kojoj se dogodila šteta
Opis imovine na kojoj je nastupila šteta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmenim putem